Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli nt. "Współpraca z rodzicami"

Zapraszamy serdecznie na spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli, które odbędzie się w Poradni w dniu 15.03.2016r. o godzinie 14.00.

Spotkanie będzie poświęcone tematowi: Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych zachowaniach ich dzieci.

W związku z wprowadzonymi Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013r.  w sprawie szczególowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dn. 13 lutego 2013r. poz.199), a obowiązującymi od 1.01.2016r. zmianami w oraganizowaniu i prowadzeniu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rykach oferują swoją wspólpracę.

Proponujemy naszą pomoc w diagnozowaniu potrzeb placówki, planowaniu form wspomagania i ich realizacji, a także oraganizowaniu i prowadzeniu sieci wspólpracy.

W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyło sie w naszej Poradni spotkanie szkoleniowe adresowane do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych poświęcone tematowi: Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, w tym z ADHD.Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Bardzo nam miło zaprosić Społeczność Państwa Placówek do skorzystania w roku szkolnym 2015/16 z przygotowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach oferty różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. 

Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2015/2016

Miło nam poinformować, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach dołączyła do elitarnego grona placówek oświatowych w Województwie Lubelskim świadczących usługi na najwyższym poziomie.

W czasie spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 26.08.2015r., które odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz nagrodził Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczno w Rykach,  wręczając na ręce pani dyrektor Alicji Kuchnio Certyfikat jakości potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy placówki.

W dniach 22.06.2015-03.07.2015 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa przez zespół wizytatorów z KO w Lublinie.

Miło nam poinformować, że nasza placówka otrzymała w badanych obszarach wyniki wskazujące na wysoki i bardzo wysoki stopień spełniania wymagań.

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie