Poniżej znajduje się tygodniowy rozkład zajęć naszych pracowników w roku szkolnym 2014/2015.

Przypominamy, iż w Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci:

  1. Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

To są dwa osobne dokumenty!

Szanowni Państwo
Od dn. 18.02.2013 roku przy korzystaniu z usług poradni konieczne będzie podanie przez rodziców dziecka lub pełnoletniego ucznia jego numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

BIPRykiKuratorium Oświaty w Lublinie